Submissions

Online Submissions

Already have a Username/Password for VetPub Borås?
Go to Login

Need a Username/Password?
Go to Registration

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

 

Author Guidelines

Detta är en peer review-tidskrift inom biblioteks- och informationsvetenskap, tidskriften består av artiklar som är relaterade till vetenskaplig publicering.

Stilistik

Första sidan ska innehålla titel och författarinformation (vilken innehåller författarens institutionstillhörighet och e-mailadress ). Detta följs av ett abstract, som ska vara informativt och kort och koncist summera artikeln, det ska bestå av ca 150-250 ord.  

Texten ska skrivas med enkelt radavstånd, vara vänsterjusterad och brödtexten skriven i Times New Roman 12p, normal stil. Alla sidor ska ha 2,54 cm som vänster-, höger-, botten- och toppmarginal, pappersformatet ska vara A4 och sidorna vänsterjusterat numrerade.

Språket som används är antingen svenska eller engelska. Språket ska vara tydligt och följa konventionerna för det svenska eller engelska språket vad gäller stavning och interpunktion. Relationen mellan rubriker och underrubriker ska tydligt framgå, där rubriker skrivs med större typsnitt än underrubriker.

Disposition

Artiklarna ska följa denna disposition:
• Titel
• Författare
• Abstrakt
• Inledning
• Material och Metod
• Resultat
• Diskussion
• Sammanfattning
• Källförteckning

Manuskriptets längd bör inte överskrida 2500-3500 ord(abstract och källförteckning exkluderat). Diagram och bilder ska numreras, ges en beskrivande rubrik och placeras i texten. Även ekvationer placeras i texten och centreras, vilket ser ut på följande vis:

PA + A’P - PBR-1B’P + Q = 0. (1)

Kortare citat, som är högst 3-4 rader eller 40-50 ord, ska placeras i den löpande texten omgivet att dubbla citattecken. Vid längre citat ska blockcitat användas, dvs. man bryter ut citatet ur sin löpande text och skriver det med något mindre stil och med någon centimeter indragen vänster- och högermarginal, citattecken ska inte användas.

Referenssystem

Referenser skrivs med Harvardsystemet, ej Oxfordsystemet, undvik därför noter (nötter?). Du hittar mer information om den referenshantering med hjälp av Harvardsystemet som rekommenderas på BHS <a href="http://www.hb.se/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hXX49QSydDRwMD10BzAyNjd_cwPx9PF8NgE_1wkA7cKpyNIfIGOICjgb6fR35uqn6kfpQ5bnvM9UP0I131C7Kz01wCHRUBo58bpw!!/dl2/d1/L0lJSkppUSEhL3dITUFCa0FFb2chIS9ZQnB4Vnh0MXdBISEvNl9FTUhVOUIxQTBHNzI4MDIzUVZDRERUMUtCMy9zdi82X0VNSFU5QjFBMEc3MjgwMjNRVkNERFQxNkU0/">här</a>

I texten skrivs referensen på följande sätt:

 (Borgman 2007) eller (Borgman 2007, s. 12).  Om Borgman redan introducerats i samma mening utesluts författarnamnet, och referensen skrivs på följande sätt: (2007, s.12). En hänvisning till två på varandra följande sidor skrivs (2007, s. 12f), medan en hänvisning till högst fem på varandra följande sidor anges (2007, s. 12ff).  Om hänvisningen gäller till fler än fem sidor skrivs första och sista sidan ut (2007, s. 12-19). Om en författare har publicerat flera publikationer under ett och samma år alfabetiseras publikationerna, enligt formen (2007a), (2007b) och så vidare. Om det finns fler än två författare skrivs alla författare ut vid första hänvisningen, därefter används kortformen ”et al.”, enligt följande: (Palmer, Teffeau & Newton 208), respektive (Palmer et al. 2008).

Artikeln ska avslutas med en källförteckning, där alla referenser använda i artikeln anges. I källförteckningen skrivs referensen på följande sätt:

För en bok:

Borgman, Christine L. (2007). Scholarship in the digital age: information, infrastructure, and the Internet. Cambridge, MA: MIT Press

För en artikel:

Bordons, Maria, Fernández, M.T. & Gómez, Isabel (2002). Advantages and limitations in the use of impact factor measures for the assessment of research performance in a peripheral country. Scientometrics, vol. 53, nr 2, s. 195-206.

För en webbsida:

Giersch, Sarah et al. (2004). If you build it, will they come? Participant involvement in digital libraries. D-Lib Magazine, vol. 10, nr 7/8. http://dlib.org/dlib/july04/giersch/07giersch.html [2009-05-08] (där datumet inom klammer anger åtkomstdatum)

Referenser till opublicerade verk eller privata konversationer bör undvikas.

 

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

 1. Manuskriptet har tidigare inte publicerats någon annanstans och är heller inte inlämnat hos någon annan tidskrift för behandling så länge det ligger under behandling av denna tidskrift. Manuskriptet är ett original och har författats av författaren som angivits.

 2. Manuskriptet följer de stilistiska och bibliografiska krav som anges i Author Guidelines.

 3. Manuskriptet är skrivet med marginalavstånd 1 tum eller 2.54 cm, enkelt radavstånd och teckenstorlek 12. Kursiv stil används i stället för understrykningar utom i web-adresser.
 4. Rubrikers nivåer återspeglar manuskriptets disposition. Rubriker på samma nivå återges i samma format.

 5. I de fall där illustrationer, figurer och tabeller används är de placerade på lämpliga platser i texten och inte i slutet av manuskriptet. De är numrerade med arabiska siffror och nämns allihop i texten.

   

 6. Referenser är citerade både i texten och i referenslistan. De är allihop utskrivna och korrekt placerade. Där referenser finns tillgängliga som länkar är dessa angivna som fullständiga web-adresser.
 7. Titeln är maximalt 12 ord, abstraktet 150-250 ord och manuskriptet omfattar allt som allt 2500-3500 ord.

 8. Titelsidan inkluderar manuskriptets titel, sidhuvud, författarnamn, institution vid vilken manuskriptet skrivits och datum. Titelsidan inkluderar eventuellt också information som ligger något utanför manuskriptets huvudsakliga innehåll eller ett tack för bidrag som möjliggjort för författaren att skriva manuskriptet. Detta kan emellertid även ha valts att skriva i ett förord.
 9. En stavnings- och grammatikkontroll har utförts.
 10. Onödiga förkortningar har tagits bort och andra förklarats.

 11. Instruktionerna för blind peer review har följts.
 12. Manuskriptet lämnas in i pdf-format.

 

Copyright Notice

Vetpub Borås stödjer Open Access och författarna till artiklarna som publiceras i tidskriften behåller full upphovsrätt över sina alster.  För att reglera användningen av materialet ska författarna sätta en Creative Commons-licens på sina alster innan publicering.

 

Creative commons: http://www.creativecommons.se/

 

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.